О нама

Водопривредно привредно друштво "Подунавље" доо Ковин (у даљем тексту Друштво), основано је као део Панчевачко-Ковинске водне задруге далеке 1882 године. Оснивање и делатност предузећа везана је за сам почетак организованог бављењa пословa водопривреде на овим просторима и од свог оснивања до данас Друштво је своју делатност остварило у континуитету, што га сврстава у ред једног од најстаријих предузећа у овој привредној области. Временом је друштво пролазило кроз различите облике трансформација у смислу форме и облика организовања, углавном као део већих пословних система, да би 1981. године дошло до издвајања из ВП "Тамиш-Дунав" Панчево од када Друштво послује самостално.

Решењем 05 број 023-13810/2014 од 06.11.2014 Влада Републике Србије преузима власничка права над друштвеним капиталом предузећа чиме се оно преноси у корист Републике Србије (Сл. гр. РС 122/2014). Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта (сл.гл. РС 74/2015) промењена је и правна форма у Агенцији за привредне регистре, на основу чега је дана 02.10.2015. године, донето решење којим се усваја регистрациона пријава, те је Друштво уписано у регистар привредних субјеката под бројем БД 84288/2015 као: Водопривредно привредно друштво Подунавље друштво са ограниченом одговорношћу Ковин Соње Маринковић 6

ВПД "Подунавље" доо Ковин, данас је организована као једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава. Седиште друштва је у Ковину, улица Соње Маринковић 6, матични број: 08147191 и ПИБ 101406378.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно, при чему органе друштва чине:

Заступник капитала: Александар Ковачевић
Вршилац дужности до избора директора: Милисав Живановић

Претежна делатност друштва је: 42.91 Изградња хидротехничких објеката

Конкретни послови и делатности Друштва подељени су по програмима радова и односе се на изградњу и одржавање водних објеката на мериолационом подручју Подунавље на територији Општине Ковин и то:

Из свега наведеног произилази да је најзначајнија функција, односно мисија ВПД "Подунавље" доо Ковин у обезбеђењу услова за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, заштити вода, очувању животне средине и доступности воде за коришћење. У том контексту, а на основу испуњених свих законом предвиђених критеријума и услова, Друштво је за своју делатност лиценцирано од стране Министарства пољопривреде - Дирекције за воде Републике Србије. Предметна Лиценца подразумева оспособљеност, како техничку тако и кадровску за обављање послова водопривредне делатности на мериорационом подручју Општине Ковин, те је по том основу Друштво и једини овлашћени носилац тог посла на овом водном подручју.

На основу вредновања резултата рада и постигнутих ефеката у пословању, ВПД „Подунавље“ доо Ковин, је од стране Привредне Коморе Србије додељен сертификат изузетности „EXCELLENT Small & Medium Enterprises Serbia“ . Додељени сертификат сам по себи говори да је ово Друштво у претходном периоду остварило изванредно добре резултате у обављању своје делатности и што је најзначајније, оправдало разлоге свог постојања као Друштва основаног ради обављања делатности од општег интереса. Признање је уследило као епилог ангажовања свих запослених који су дали свој пуни допринос да се пословање Друштва и поред низа отежавајућих фактора у претходном периоду препозна и квалификује на начин како је то назначено у самом сертификату. Према речима запослених у овом колективу, наведени сертификат се доживљава као својеврсно признање и истовремено као подстрек да и даље наставе са оваквим начином рада и пословања.