ПРИПАЈАЊЕ

ОСНОВАНО 1882 ГОДИНЕ

41km

ОДБРАМБЕНОГ НАСИПА НА ДУНАВУ

750km

КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ

10.300,000

ЗАПРЕМИНА КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ

38.000ha

ПОВРШИНА СИСТЕМА

11

ЦРПНИХ СТАНИЦА

467

МОСТОВА И ПРОПУСТА

383

САМОИЗЛИВНИХ БУНАРА

872

ПИЈЕЗОМЕТАРА

3

АКУМУЛАЦИЈЕ

КАРТА КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ

ДЕЛАТНОСТ

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ И ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА НА ЊИМА

ОДРЖАВАЊЕ МЕРИОРАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ

ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИОНИХ РАДОВА И ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ЗАШТИТНИМ И РЕГУЛАЦИОНИМ ОБЈЕКТИМА
СТАРАЊЕ О ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА И СИСТЕМА
ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА